Všeobecné podmienky ochrany osobných údajov

Všeobecné podmienky ochrany osobných údajov pre e-shop www.evomed.sk


podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES („Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov („ZoOÚ“)

I.
Základné ustanovenia


1. Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť EVONA ELECTRONIC, spol. s r.o., so sídlom Stará Vajnorská cesta 17, 831 04 Bratislava, SR, IČO: 31341357, zapísaná v obchodnom registri vedenom OS Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 4260/B (ďalej len „prevádzkovateľ“).

2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
Adresa pre poštový styk: EVONA ELECTRONIC, spol. s r.o., Stará Vajnorská cesta 17, 831 04 Bratislava, SR Telefónne číslo/ sms: +421915733279, +421244257333, E-mail: info@evomed.sk
Web adresa: www.evomed.sk

3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

II.
Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov


1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré mu poskytol zákazník/ návštevník webovej stránky.

2. Prevádzkovateľ spracováva identifikačné a kontaktné údaje zákazníka/ návštevník webovej stránky nutné pre plnenie zmluvy a/ alebo objednávky, na účely oprávneného záujmu prevádzkovateľa alebo na základe súhlasu dotknutej osoby.

III.
Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov


A. Objednávka tovaru/ Uzavretie kúpnej/ nájomnej zmluvy:

1. Typy a zoznam OÚ, ktoré sú predmetom spracúvania: titul, meno, priezvisko/ obchodné meno, adresa/ miesto podnikania, fakturačné údaje SZČO, bankový účet, e-mail, telefonický kontakt, adresa dodania tovaru, ak je iná ako adresa bydliska. Ide o kategóriu bežných osobných údajov.

2. Tovar ponúkaný v e-shope www.evomed.sk nie je určený pre zákazníkov mladších ako 18 rokov.

3. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:
a) plnenie zmluvy medzi zákazníkom a prevádzkovateľom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia,
b) vybavovania reklamácií podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia,
c) vedenie účtovníctva prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

4. Účelom spracovania osobných údajov je:
a) uzatvorenie zmluvy, rokovanie o uzatvorení zmluvy, správy alebo zmene zmluvy na žiadosť dotknutej osoby, vybavenie objednávky, uskutočnenie platby, dodanie tovaru, poskytnutie služieb, riadny výkon práv a povinností prevádzkovateľa zo zmluvy, registrácia zákazníka za účelom využitia ďalších služieb súvisiacich s objednávkou tovaru a uzavretím zmluvy; pri uzavretí zmluvy/ objednávky sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky, poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy/ objednávky,
b) vedenia reklamačného konania a vybavovanie reklamácií na základe zákonnej požiadavky podľa zákonov č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súvisiacimi právnymi predpismi,
c) vedenie účtovníctva prevádzkovateľa na základe zákonnej požiadavky podľa zákonov č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, č. 222/2004 o DPH a súvisiacich právnych predpisov.

5. Bez poskytnutia osobných údajov zo strany dotknutej osoby nie je možné zmluvu uzavrieť, zmluvu zo strany prevádzkovateľa plniť, ani nie je možné zo strany prevádzkovateľa splniť si s tým spojené zákonom uložené povinnosti.

B. Marketingová komunikácia s existujúcim zákazníkom:

1. Typy a zoznam OÚ, ktoré sú predmetom spracúvania: titul, meno, priezvisko/ obchodné meno, e-mail, telefonický kontakt – existujúci zákazníci. Ide o kategóriu bežných osobných údajov.

2. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je: oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Oprávnený záujem: práca so zákazníkmi, propagácia noviniek v produktoch a službách prevádzkovateľa po ich predchádzajúcom využití zo strany zákazníka.

3. Účelom spracovania osobných údajov je zasielanie informácií o novinkách v produktoch a službách prevádzkovateľa (newsletter) a o marketingových akciách s cieľom podporiť predajnosť.

4. Newsletter nie je určený pre zákazníkov mladších ako 18 rokov.

5. Dotknutá osoba ako zákazník má právo kedykoľvek namietať proti takémuto spracúvaniu jeho osobných údajov.

C. Cookies:

Tieto webové stránky používajú súbory cookies, ktoré ich návštevníka odlišujú od ostatných používateľov. To nám umožňuje vylepšovanie našich stránok a poskytovanie lepšieho zážitku pri ich prehliadaní jednotlivými návštevníkmi. Cookies sú malé dátové súbory umiestnené v prehliadači alebo hardvéri zariadenia obsahujúce určité množstvo informácií umožňujúcich webovej stránke rozpoznať návštevníka. Cookies slúžia pre základnú funkčnosť stránky, zefektívnenie užívateľského prostredia, prispôsobenie obsahu reklám, analýzu návštevnosti našej stránky.

Súbory cookies používame na nasledujúce účely:

  • Nevyhnutné (vždy aktívne, nemožno vypnúť)

Tieto cookies sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Pomáhajú vytvárať použiteľné webové stránky tak, že umožňujú základné funkcie, ako je navigácia stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok. Webové stránky nemôžu riadne fungovať bez týchto súborov cookies.

  • Analytické

Pomáhajú nám pochopiť, ako používate webové stránky prostredníctvom zberu a hlásenia informácií anonymne. Môžeme ich použiť na zlepšenie našich stránok a aby sme pochopili, ako komunikovať s návštevníkmi.

  • Profilovanie(marketing)

Vďaka týmto cookies súborom vám môžeme zobrazovať relevantný obsah a reklamy, ktoré pre vás môžu byť zaujímavé a užitočné.

1. Typy a zoznam OÚ, ktoré sú predmetom spracúvania: IP adresa, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o internetovom prehliadači návštevníka (typ a verzia), o jeho operačnom systéme, nastavení jazyka a pod. Ide o kategóriu bežných osobných údajov.

2. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je: súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.

3. Účelom spracovania osobných údajov je základná funkčnosť web stránky evomed.sk sledovaná prostredníctvom cookies (analytický nástroj na monitorovanie webových stránok), zefektívnenie užívateľského prostredia, prispôsobenie obsahu reklám, analýza návštevnosti stránky.

4. Ak pristupujete na naše webové stránky z mobilného telefónu či obdobného prístroja, môžeme na základe Vášho súhlasu spracovávať aj informácie o Vašom mobilnom zariadení.

5. Ak chcete ovplyvniť cookies, ktoré budeme používať na Vašom prehliadači, stačí používať niektorý z bežných internetových prehliadačov (napr. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) so zapnutou funkciou anonymného prehliadania, ktorá zabráni ukladaniu údajov o navštívených weboch. Vo Vašom prehliadači môžete ukladanie cookies úplne zakázať. Ak však zakážete aj spracovávanie technických a funkčných cookies, znemožníte tým fungovanie niektorým funkciám, ktoré Vám pomáhajú.

D. Marketingová komunikácia s novým zákazníkom:

1. Typy a zoznam OÚ, ktoré sú predmetom spracúvania: titul, meno, priezvisko/ obchodné meno, e-mail – nový zákazník. Ide o kategóriu bežných osobných údajov.

2. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je: súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.

3. Účelom spracovania osobných údajov je zasielanie informácií o novinkách v produktoch a službách prevádzkovateľa a o marketingových akciách s cieľom podporiť predajnosť, na základe žiadosti zákazníka.

4. Marketingová komunikácia podľa tohto bodu nie je určená pre zákazníkov mladších ako 18 rokov.

5. Dotknutá osoba ako zákazník má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov.

IV.
Doba uchovávania osobných údajov


1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje nevyhnutné k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a k uplatňovaniu nárokov z týchto zmluvných vzťahov po dobu plynutia premlčacej lehoty podľa Občianskeho zákonníka v prípade spotrebiteľov a podľa Obchodného zákonníka v prípade FO podnikateľov.

2. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje nevyhnutné pre vedenie účtovníctva prevádzkovateľa po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu.

3. Na účely marketingovej komunikácie – existujúci zákazník uchovávame Vaše osobné údaje po nevyhnutnú dobu, resp. pokiaľ nenamietate proti spracúvaniu OÚ na tento účel. Na účely marketingovej komunikácie – nový zákazník uchovávame Vaše osobné údaje po nevyhnutnú dobu, resp. pokiaľ kedykoľvek neodvoláte Váš súhlas so spracovaním OÚ.

4. Cookies spracúvame po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webovej stránky.

5. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V.
Príjemcovia osobných údajov


1. Príjemcovia osobných údajov môžu byť sprostredkovatelia (externý účtovník, kuriérska spoločnosť), tretie strany (advokát).

2. Kuriérska spoločnosť poskytujúca služby podľa zákona č. 324/2011 Z. z. spracúva osobné údaje dotknutej osoby ako samostatný prevádzkovateľ na základe oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, ktorý vyplýva z osobitného z. č. 324/2011 Z. z.

3. Kuriérska spoločnosť neposkytujúca služby podľa zákona č. 324/2011 Z. z. spracúva osobné údaje dotknutej osoby ako samostatný prevádzkovateľ z dôvodu plnenia zmluvy so zákazníkom (doručenie tovaru, ktoré si zákazník zvolil prostredníctvo objednávkového formuláru) podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.

4. Spracovaním osobných údajov dotknutej osoby ako sprostredkovateľ môže byť poverená aj spoločnosť Shoptet s.r.o., IČO: 28935675, so sídlom Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha, ČR, emailový kontakt: info@shoptet.sk, tel.: +421 948 922 444, ktorá prevádzkovateľovi poskytuje eshopové riešenia spojené so zaistením riadnej prevádzky internetového obchodu.


5. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

VI.
Práva dotknutých osôb


1. Za podmienok stanovených v Nariadení má zákazník právo:
 na prístup k OÚ,
 na opravu alebo vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania OÚ,
 namietať proti spracúvaniu OÚ (ak sa spracúvanie uskutočňuje na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa e-shopu /na účely priameho marketingu/, zákazník má právo kedykoľvek namietať proti takémuto spracúvaniu jeho osobných údajov),
 na prenosnosť OÚ,
 kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním OÚ na účely marketingovej komunikácie – nový zákazník zaslaním emailu na: info@evomed.sk, resp. prostredníctvom tel. čísla: +421915733279, +421244257333 bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania založenom na súhlase udelenom pred jeho odvolaním,
 podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava 27, telefón: +421/2/3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk).

VII.
Podmienky zabezpečenia osobných údajov


1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.

3. Pri spracovaní osobných údajov nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu.

4. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII.
Záverečné ustanovenia


1. Odoslaním správy/ objednávky z internetového objednávkového formulára zákazník potvrdzuje, že bol oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov.

2. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojej web stránke.

 

Tieto Všeobecné podmienky ochrany osobných údajov pre e-shop www.evomed.sk nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.02.2022

Späť do obchodu