Účinnosť generátorov ozónu

Štúdia účinnosti sterilizácie vzduchu generátormi ozónu vyrobenými spoločnosťou Evona Electronic, s.r.o

Výskum o testovaní účinnosti sterilizácie vzduchu generátormi ozónu sa konal pod záštitou prof. Ing. Soni Javorekovej, PhD. na Katedre mikrobiológie,  FAKULTY BIOTECHNOLÓGIE A POTRAVINÁRSTA – SPU v Nitre.

 

 1. Typy testovaných ozónových generátorov: OZON E15 000 a OZON E80 000
 2. Dátum testovania : 02.09.2020 (OZON E15 000) a 9. 2020 (OZON E80 000)
 3. Miestnosť testovania: Chemické laboratórium č.54 – Katedra mikrobiológie SPU v Nitre, Z – pavilón, 3. posch.
 4. Objem testovanej miestnosti: cca 100 m3
 5. Generovanie ozónu: 1 hodina OZON E15 000 a 20 min OZON E80 000 s dosiahnutými hodnotami ozónu podľa tab. 1
 6. Čas pôsobenia vygenerovaného ozónu v miestnosti: OZON E15 000 2h a  OZON E80 000 1,5h.
 7. Spôsob testovania prítomných mikroorganizmov: spádom 1 hodinu vo výške 1,5 m nad podlahou pred a po generovaní ozónu, v dvoch opakovaniach
 8. Testované mikroorganizmy:
 • Celkový počet baktérií (CPB) na Mäso-peptónovom agare (MPA), kultivačný čas 48 hod. a teplota 30 °C.
 • Mikroskopické vláknité huby a kvasinky (MVHaK) na Sabouraudovom agare (SA), kultivačný čas 5 dní a teplota 25 °C.

 

Tabuľka 1: Stanovené hodnoty ozónu v testovanej  miestnosti

Časový harmonogram pokusu

Hodnota (PPM)

OZON E15000

Čas ozónovania 60 min

OZON E80 000

Čas ozónovania 20 min

Pred spustením generátora

00,14

0,16

Po generovaní ozónu

02,29

1,40

Po pôsobení ozónu  v miestnosti a v čase začiatku zachytávania mikroorganizmov spádom

00,81

1,00

Po 1 hod. zachytávania mikroorganizmov spádom

00,20

0,46

 

 

Testovanie účinnosti ozónového generátora na elimináciu baktérií

Tabuľka 2: Počet vyrastený baktérií (CPB)  v KTJ (Kolónie tvoriace jednotky) v Petriho miskách

 

Typ

Pred ozonizáciou

Po ozonizácii

Účinnosť

V %

vpravo

vľavo

vpravo

vľavo

vpravo

vľavo

priemer

OZON  E15 000

6

5

1

0

 83,3

100

 91,65

OZON E80 000

12

10

1

0

 91,7

100

 95,85

vľavo - misky boli bližšie ku generátoru, vľavo – misky boli bližšie k dverám

 

Model : OZON E15 000

Obr. 1 Vyrastené kolónie baktérií (CPB) na MPA (OZON E15 000)

Účinnosť ozónového generátora na vyrastené kolónie (CPB)  na MPA (živné agarizované médium mäsopeptónový agar)  

 

- vľavo pred ozonizáciou  a  vpravo po ozonizácii

  

     

 

Model: OZON E80 000

Obr. 2 Vyrastené kolónie baktérií (CPB)  na MPA (OZON E80 000)

Účinnosť ozónového generátora na vyrastené kolónie (CPB)  na MPA (živné agarizované médium mäsopeptónový agar)

- vľavo pred ozonizáciou  a  vpravo po ozonizácii

 

     

 

 

Testovanie účinnosti ozónového generátora na elimináciu húb a kvasiniek

Tabuľka 3: Počet vyrastený húb a kvasiniek (MVHaK) v KTJ (Kolónie tvoriace jednotky) v Petriho miskách

 

Typ

Pred ozonizáciou

Po ozonizácii

Účinnosť

V %

vpravo

vľavo

vpravo

vľavo

vpravo

vľavo

priemer

OZON  E15 000

11

8

2

3

81,82

62,5

72,16

OZON E80 000

68

100

2

11

98,5

96,8

97,65

vľavo - misky boli bližšie ku generátoru, vľavo – misky boli bližšie k dverám

 

Model : OZON E15 000

Obr.3 Vyrastené kolónie húb a kvasiniek (MVHaK) na SA (OZON E15 000)

- vľavo pred ozonizáciou  a vpravo po ozonizácii

 

   

 

Model : OZON E 80 000

Obr.4 Vyrastené kolónie húb a kvasiniek (MVHaK) na SA (OZON E80 000)

- vľavo pred ozonizáciou  a vpravo po ozonizácii

 

 

    

 

Výsledky  testovania

 1. Na základe hodnotenia účinnosti ozónového generátora  OZON E15 000  voči baktériám, mikroskopickým vláknitým hubám a kvasinkám v ovzduší, bola za deklarovaných podmienok testovania (Príloha č. 1) potvrdená účinnosť sterilizácie vzduchu  v prípade baktérií v priemere 91,65 % a v prípade mikroskopických húb a kvasiniek   72,16  %.
 2. Na základe hodnotenia účinnosti ozónového generátora  OZON E80 000  voči baktériám, mikroskopickým vláknitým hubám a kvasinkám v ovzduší, bola za deklarovaných podmienok testovania (Príloha č. 1) potvrdená účinnosť sterilizácie vzduchu  v prípade baktérií v priemere 95,85 % a v prípade mikroskopických húb a kvasiniek   97,65  %.

 

 

Späť do obchodu