Čo sú PM častice? Sú škodlivé?

PM sú pevné častice, ktoré znečisťujú vonkajšie  i vnútorné ovzdušie.  Určité množstvo prachových častíc v atmosfére je prirodzené, avšak problém nastáva vtedy, keď sa ich množstvo rapídne zvyšuje. Častice, ktoré vznikajú prirodzene sú výsledkom požiaru, vulkanickej činnosti, či erózie. Primárnym zdrojom prachových častíc je ľudská činnosť (spaľovanie odpadu, priemyselné závody, spracovanie kovov, ťažba  či spaľovanie benzínu).

Kategórie PM častíc

  • PM1 – najjemnejšie častice prachu veľkosti 0,3 až 1,0 mikrometrov (μm)
  • PM2.5jemné častice prachu veľkosti 2,5 mikrometrov  (1,0 -2,5 μm)
  • PM10 – hrubé častice prachu vo veľkosti 10 mikrometrov (2,5 – 10 μm)

Aký je rozdiel medzi PM2.5  a PM10?

PM2.5 a PM10 veľmi často pochádzajú z rôznych zdrojov emisií a majú odlišné chemické zloženie. Emisie zo spaľovania ropy, benzínu, nafty alebo dreva produkujú veľkú časť znečistenia PM2.5. PM10 zahŕňa  prach zo stavieb, skládok a poľnohospodárstva, tvorí sa spaľovaním odpadu, priemyselnou činnosťou a obsahuje aj peľ či baktérie. Častice PM sú emitované do ovzdušia priamo zo zdrojov (primárne častice) alebo sú vytvorené v atmosfére chemickými reakciami plynov (sekundárne častice), ako je oxid siričitý, oxidy dusíka a niektoré organické zlúčeniny. Organické zlúčeniny sú emitované nielen z prírodných zdrojov, ako sú stromy a vegetácia, ale aj z umelých zdrojov, ako sú výfukové plyny motorových vozidiel a priemyselná výroba.

Prečo sú častice PM škodlivé?

Vzduchom prenášane častice PM majú nepriaznivý vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie. Vdychovať je možné častice PMPM2.5  aj PM10, pričom niektoré sa usádzajú v dýchacej sústave. PM2.5  sa dostanú hlbšie do pľúc (pľúcne alveoly), kde sa usádzajú a prenikajú do krvného obehu. Môžu spôsobiť akútnu a chronickú bronchitídu alebo astmu.  Zatiaľ čo PM10  sa ukladá v horných dýchacích cestách a môžu preniknúť až do dolných dýchacích ciest. Môžu spôsobiť podráždenie horných dýchacích ciest, očných spojiviek alebo kašeľ. Častice uložené na povrchu pľúc môžu spôsobiť poškodenie tkaniva či zápal pľúc. 

Kto je najviac ohrozený?

Najviac ohrozená skupina sú starší ľudia s chronickým srdcovým alebo pľúcnym ochorením, astmatici a deti, ktoré sú náchylnejšie na ochorenia, pretože vdychujú viac vzduchu ako dospelí, dýchajú rýchlejšie a trávia omnoho viac času vonku. Nevyvinutý imunitný systém detí, môže spôsobiť, že budú náchylnejšie na PM ako dospelý zdravý človek. 

Ako časticová hmota ovplyvňuje životné prostredie? 

PM môžu znižovať viditeľnosť a nepriaznivo ovplyvňujú podnebie, ekosystémy a materiály. PM2.5   môže ovplyvňovať viditeľnosť tým, mení spôsob, akým je svetlo rozptýlene a absorbované v atmosfére. Niektoré zložky PM môžu spôsobiť zmenu klímy, niektoré zložky podporujú otepľovanie klímy  (čierny uhlík), iné majú vplyv na chladenie klímy (dusičnany a sírany). PM nepriaznivo pôsobí na celý ekosystém, vrátane rastlín, pôdy a vody. 

Ako časticová hmota ovplyvňuje vnútorné prostredie? 

Niektoré častice PM nachádzajúce sa vo vnútornom prostredí pochádzajú z exteriéru, ktoré vstupujú do interiéru dverami a oknami. Častice pochádzajúce z vnútorných zdrojov sú zložky biologického materiálu ako pele, spóry plesní a roztoče. PM častice sa vytvárajú aj pri rôznych činnostiach ako varenie, fajčenie, pálenie dreva a sviečok alebo pri chemických reakciách čistiacich prostriedkov a osviežovačov vzduchu. 

Limit koncentrácie PM2.5  a PM10

Späť do obchodu