Reklamačný formulár

Vyplňte a doručte nám tento formulár poštou/ e-mailom/ osobne spolu s reklamovaným výrobkom alebo s fotodokumentáciou vady, resp. s dokumentáciou vady iným spôsobom. Vaša reklamácia bude vybavená ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní, najneskôr však do 30 kalendárnych dní od prijatia reklamácie. O výsledku riešenia reklamácie budete informovaný písomnou formou. Naša spoločnosť zodpovedá v rámci záruky za funkčné poruchy spôsobené výrobnou vadou. Nárok zo zodpovednosti za vady tovaru ste povinný uplatniť si bezodkladne po zistení. Záruka začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Naša spoločnosť je oprávnená požiadať, aby ste na účely posúdenia vady reklamovaný tovar doručili na našu adresu. Náklady na doručenie tovaru znášame v prípadne úspešnej reklamácie my.

 

Predávajúci:


Obchodné meno: EVONA ELECTRONIC, spol. s r.o.
Sídlo: Stará Vajnorská cesta 17, 831 04 Bratislava, Slovensko
IČO: 31341357
Zápis v obchodnom registri: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 4260/B Telefonický kontakt: +421915733279, E-mail: info@evomed.sk Adresa pre doručenie reklamovaného tovaru: Stará Vajnorská cesta 17, 831 04 Bratislava, Slovensko

 

Kupujúci:


Meno+priezvisko/ Obch. meno: ................................................................………………………………….
Adresa/ Sídlo: …………………………………....................................................................................…….
Telefonický kontakt/ E-mail: .....................................................................................................................
Tovar:
Názov, druh, výrobné číslo: ...............................................................……………………………………….
Dátum prevzatia: ................................................................................……………………………………….
Číslo faktúry: ............................................................................................................................................
Stručný popis dôvodu reklamácie:
/Prosíme popísať vadu a spôsob, akým sa prejavuje./
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. fotodokumentácia  odovzdanie vadného tovaru

 

Preferovaný spôsob vybavenia reklamácie:


/Spôsob vybavenia reklamácie určuje predávajúci podľa druhu a rozsahu vady, berúc do úvahy výber spotrebiteľa, ktoré zo svojich práv uplatňuje./  oprava tovaru  vrátenie kúpnej ceny  výmena súčasti veci  výmena tovaru  vyplatenie primeranej zľavy z ceny tovaru
Číslo účtu pre vrátenie kúpnej ceny: IBAN: ..............................................................................................
Podpis kupujúceho a dátum: .............................................................……………………………………….
/Iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe./

 

Za predávajúceho prevzal:
Dátum:

Späť do obchodu