Reklamácie

Reklamačný poriadok

 

 1. Ako doklad o záruke vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúru) so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky.
 2. Prevádzkovateľ zodpovedá za vady tovaru, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo prevádzkovateľ. Kupujúci je povinný nárok zo zodpovednosti za vady tovaru (ďalej len "reklamácie") bezodkladne uplatniť u prevádzkovateľa podľa platného reklamačného poriadku.
 3. Kupujúci odoslaním objednávky prevádzkovateľovi potvrdzuje, že bol prostredníctvom týchto obchodných podmienok oboznámený, kde možno reklamáciu uplatniť.
 4. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od prevádzkovateľa vo forme elektronického obchodu cez internetový obchod. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady. Zásady a postup pri vybavovaní reklamácií spotrebiteľa vychádzajú z Občianskeho zákonníka (z. č. 40/1964 Zb.) v platnom znení, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov prevádzkovateľa, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.
 5. Záruka začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim od prevádzkovateľa, resp. dodávateľa (čl. II./ 7. obchodných podmienok). Na tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie (alebo dátum minimálnej trvanlivosti), končí sa záručná doba na tieto veci uplynutím tejto lehoty. Pre kupujúceho – podnikateľa je na tovar v súlade s Obchodným zákonníkom poskytovaná záruka 12 mesiacov.
 6. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri preberaní tovaru. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou s tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu: info@ozonovace.sk, a spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom alebo poštou predávajúcemu. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.
 7. Kupujúci je povinný dodržiavať návod na použitie, ktorý mu bol spolu s tovarom dodaný.
 8. Práva zo zodpovednosti za vady veci, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
 9. Ak tovar vykazuje vady, má kupujúci právo uplatniť reklamáciu u prevádzkovateľa, a to telefonicky/ sms, písomne poštou alebo e-mailom na kontaktné údaje uvedené v týchto obchodných podmienkach. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. Kupujúci v reklamácii uvedie svoje identifikačné údaje, číslo dokladu o zaplatení, presne označí druh tovaru a rozsah vád tovaru, ako sa vady tovaru prejavujú, aký nárok zo zodpovednosti vád tovaru si zvolil, prípadne v rámci svojich technických možností je oprávnený pripojiť fotodokumentáciu vady, a reklamáciu doručí prevádzkovateľovi.
 10. Ustanovenia uvedené v predchádzajúcom odseku obchodných podmienok sa neuplatnia u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu alebo ak vadu sám kupujúci spôsobil.
 11. Kupujúci nemôže reklamovať zľavnený tovar z dôvodu, pre ktorý je daný tovar zľavnený.
 12. Ak predávajúci preukáže, že kupujúci pred prevzatím o chybe tovaru vedel alebo ju sám spôsobil, nie je predávajúci povinný nároku kupujúceho vyhovieť.
 13. Deň uplatnenia reklamácie je zároveň začiatkom reklamačného konania.
 14. Kupujúci je oprávnený za účelom zrýchlenia posúdenie reklamácie v rámci svojich technických možností zhotoviť fotodokumentáciu vady a zaslať ju spolu s reklamáciou vady prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ má právo posúdiť vady aj na základe fotodokumentácie.
 15. Prevádzkovateľ je oprávnený požiadať kupujúceho, aby na účely posúdenia vady reklamovaný tovar doručil na adresu určenú prevádzkovateľom. V prípade doručovania tovaru na určené miesto kupujúci doručí tovar tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Náklady na doručenie tovaru znáša v prípadne úspešnej reklamácie prevádzkovateľ.
 16. Prevádzkovateľ vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo forme zvolenej kupujúcim, a to vo forme e-mailu alebo v písomnej forme zaslanej poštou na adresu kupujúceho.
 17. Kupujúci - spotrebiteľ je oprávnený uplatniť si v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka jedno z nasledujúcich práv:
 • ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť:
 1. právo na bezplatné, včasné a riadne odstránenie vady,
 2. právo na výmenu veci/ súčasti veci (ak tým prevádzkovateľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady),
 3. právo na výmenu vadnej veci za bezvadnú, pričom prevádzkovateľ môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti,
 4. právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť, ak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
 • ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady:
 1. právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť,
 2. právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 3. Na základe rozhodnutia kupujúceho - spotrebiteľa, ktoré zo svojich práv uplatňuje, je prevádzkovateľ povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie. Prevádzkovateľ rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
 4. Ak je kupujúcim podnikateľ, predávajúci sa zaväzuje o reklamácii rozhodnúť v lehote 40 dní od uplatnenia reklamácie. O tomto rozhodnutí bude kupujúci podnikateľ informovaný na kontaktný e-mail.
 5. Prevádzkovateľ je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
 • odovzdaním opraveného tovaru kupujúcemu,
 • výmenou tovaru,
 • vrátením kúpnej ceny,
 • vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 • odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
 1. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania prostredníctvom e-mailu, resp. poštou a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. poštou spolu s tovarom doklad o vybavení reklamácie.
 2. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho nasledujúcim spôsobom:
 • prevádzkovateľ zabezpečí odstránenie vady alebo
 • prevádzkovateľ vadný tovar vymení.
 1. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady alebo sa jedná o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, prevádzkovateľ vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho nasledujúcim spôsobom:
 • výmenou tovaru za rovnaký tovar alebo
 • kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny tovaru alebo
 • výmenou tovaru za iný tovar s rovnakými technickými parametrami v prípade že nie je možné vymeniť tovar za rovnaký tovar, alebo
 • ak kupujúci od kúpnej zmluvy odstúpi, vybaví prevádzkovateľ reklamáciu za vadný tovar a vráti kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu.
 1. Prevádzkovateľ nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný prevádzkovateľom. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný prevádzkovateľom.
 2. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené kupujúcim pri uplatnení reklamácie.
 3. Kontaktné údaje prevádzkovateľa pre prípad uplatňovania reklamácií, sťažností a podnetov sú nasledovné:
 4. Adresa pre poštový styk: EVONA ELECTRONIC, spol. s r.o., Stará Vajnorská cesta 17, 831 04 Bratislava, Slovensko
 5. Telefonický kontakt: +421915733279
 6. E-mail: info@ozonovace.sk
 7. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby, v opačnom prípade ho súd nemusí priznať.
 8. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie, teda doby, kedy bol kupujúci povinný vec prevziať. O vybavení je kupujúci informovaný e-mailom.
Späť do obchodu