Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE E-SHOP WWW.EVOMED.SK
 

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.evomed.sk:

 

Obchodné meno: EVONA ELECTRONIC, spol. s r.o.

Sídlo: Stará Vajnorská cesta 17, 831 04 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 31341357

DIČ: 2020336054

IČ DPH: SK2020336054

Bankové spojenie: SK45 1100 0000 0026 2602 0651

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Zápis v obchodnom registri: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 4260/B

Telefonický kontakt: +421915733279

E-mail: info@evomed.sk

Poštová adresa (pre poštové zásielky vrátane vrátenia tovaru a reklamácie): EVONA ELECTRONIC, spol. s r.o., Stará Vajnorská cesta 17, 831 04 Bratislava, Slovenská republika.

 

 

 I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sa vzťahujú na právne vzťahy medzi spoločnosťou EVONA ELECTRONIC, spol. s r.o., so sídlom Stará Vajnorská cesta 17, 831 04 Bratislava, SR, IČO: 31341357, zapísaná v obchodnom registri vedenom OS Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 4260/B (ďalej len „prevádzkovateľ“ a/ alebo „predávajúci” a/ alebo „prenajímateľ”) a kupujúcim/nájomcom, vykonanými prostredníctvom systému elektronického obchodu (ďalej len „obchod”).
Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vznikajúce v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej iba „kúpna zmluva”) uzatváranej medzi predávajúcim a fyzickou, či právnickou osobou (ďalej len „kupujúci”) prostredníctvom internetového obchodu prevádzkovaného prevádzkovateľom.
Tieto obchodné podmienky upravujú taktiež vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vznikajúce v súvislosti alebo na základe nájomnej zmluvy (ďalej iba „nájomná zmluva”) uzatváranej medzi prenajímateľom a fyzickou, či právnickou osobou (ďalej len „nájomca”) prostredníctvom internetového obchodu prevádzkovaného prevádzkovateľom.
Predmetom kúpy a/ alebo nájmu v zmysle týchto obchodných podmienok je hnuteľná vec – generátor ozónu, podľa aktuálnej ponuky prevádzkovateľa zverejnenej na www.evomed.sk.
Internetový obchod je prevádzkovaný na doménach www.evomed.sk, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len „internetový obchod”).
Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webových stránok umiestnených na adresách www.evomed.sk (ďalej len “webové stránky”) a ďalšie súvisiace právne vzťahy.
Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné určiť v kúpnej/nájomnej zmluve. Odchylné ustanovenia majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej/nájomnej zmluvy. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.
Obchodné podmienky môže prevádzkovateľ meniť a dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas platnosti predošlých znení obchodných podmienok.
Tovar a služby prevádzkovateľa poskytované v zmysle týchto obchodných podmienok sú určené osobám starším ako 18 rokov.
Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní zmluvy podľa týchto obchodných podmienok nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti (ďalej aj ako „spotrebiteľ“), sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.
Na kupujúceho/nájomcu, ktorý pri uzatváraní zmluvy podľa týchto obchodných podmienok koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti (ďalej aj ako „podnikateľ“), sa vzťahujú ustanovenia obchodných podmienok o podnikateľoch. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá obchodných podmienok pre podnikateľov.
Právne vzťahy prevádzkovateľa s kupujúcim/nájomcom, ktorý je podnikateľ, výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami ani zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami z. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, ako aj súvisiacimi právnymi predpismi.
 

 II. Dodacie podmienky

Predávajúci odovzdá kupujúcemu tovar v dojednanom množstve, akosti a prevedení. Ak nie je ujednané, ako má byť tovar zabalený, predávajúci tovar zabalí podľa zvyklostí; ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie tovaru a jeho ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará predávajúci tovar pre prepravu.
Objednaný tovar expedujeme po potvrdení objednávky v lehote stanovenej v objednávke pre jednotlivé druhy tovaru. V prípade platby vopred prevodom na účet prevádzkovateľa, tovar expedujeme až po obdržaní celej sumy objednávky. Dodacia lehota začína bežať momentom potvrdenia prijatia objednávky/ prijatia platby zo strany predávajúceho. O prijatí objednávky/ platby a o expedícii tovaru je kupujúci informovaný e-mailom.
Tovar odosielame prostredníctvom Slovenskej pošty alebo prepravnej (kuriérskej) spoločnosti. Voľba spôsobu doručenia tovaru je na kupujúcom. Výšku poštovného/ prepravného určujeme podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty/ prepravnej spoločnosti.
Tovar je kupujúcemu doručený na adresu určenú kupujúcim v objednávke. Voľba spôsobu dodania sa vykonáva počas objednávania tovaru.
Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
Ak má predávajúci vec odoslať, odovzdá vec kupujúcemu - podnikateľovi odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi. Kupujúcemu – spotrebiteľovi predávajúci tovar odovzdá momentom, keď mu je tovar odovzdaný dopravcom.
Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúcemu odporúčame skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny podľa objednávky vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru.
Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho - podnikateľa v čase odovzdania tovaru zo strany predávajúceho prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho - spotrebiteľa v čase, keď prevezme tovar od prevádzkovateľa, resp. dodávateľa (prepravcu), alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu prevádzkovateľ umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.
 

III. Tovar a Platobné podmienky

 

Informácie o tovare, vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené pri jednotlivých tovaroch v katalógu internetového obchodu.
V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode platia len v prípade, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.
Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH, všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený poštou. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode.
Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru poskytované predávajúcim nemožno navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak vopred.
Kupujúci môže zaplatiť za tovar nasledovnými spôsobmi:
dobierka – kupujúci zaplatí za tovar pri prebraní od doručovateľa,
prevodom – kupujúci zaplatí za tovar na účet prevádzkovateľa vopred, číslo účtu prevádzkovateľa je SK7311000000002945014638,
platba kartou – cez príslušnú platobnú bránu vopred.
V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.
V prípade bezhotovostnej platby vopred je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet predávajúceho.
Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovar nie je zálohou.
Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Daňový doklad je odoslaný na email kupujúceho, resp. je aj priložený k dodávanému tovaru.
 

 IV. Objednávka a Storno objednávky

Kúpnou zmluvou na základe objednávky sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá tovar, ktorý je predmetom kúpy, a umožní mu k nemu nadobudnúť vlastnícke právo a kupujúci sa zaväzuje, že tovar prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu dojednanú v objednávke. Predávajúci kupujúcemu odovzdá tovar i doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú, a umožní kupujúcemu nadobudnúť vlastníckeho práva k tovaru v súlade so zmluvou.
Kupujúci realizuje objednávku tovaru týmito spôsobmi:
prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, po predchádzajúcej registrácii v internetovom obchode,
vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.
 Kupujúci zároveň vyplní svoje identifikačné a kontaktné údaje nevyhnutné k vybaveniu objednávky. Kupujúci je povinný uvádzať správne a pravdivé údaje. Údaje uvedené kupujúcim pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne, úplné a pravdivé.

Zákaznícky účet:
Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie.
Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v zákazníckom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť, ohľadne informácií potrebných na prístup do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.
Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.
Predávajúci môže zrušiť zákaznícky účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj zákaznícky účet dlhšie nevyužíva (min 12 mesiacov), či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy alebo týchto obchodných podmienok.
Kupujúci berie na vedomie, že zákaznícky účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwérového a softwérového vybavenia predávajúceho, poprípade nutnú údržbu hardwérového a softwérového vybavenia tretích osôb.
 

4. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia.

 5. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Odoslať objednávku s povinnosťou platby“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a podmienkami ochrany osobných údajov. Kópiu obchodných podmienok dostane kupujúci aj ako prílohu potvrdenia o obdržaní objednávky na zadaný e-mail.

 6. Okamžite po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na e-mail, ktorý kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzatvorenie zmluvy. Kúpna zmluva je uzatvorená až po prijatí objednávky predávajúcim. Oznámenie o prijatí – potvrdenie objednávky je doručené na e-mail kupujúceho zadaný v objednávke. Kúpna zmluva je uzatvorená momentom potvrdenia objednávky predávajúcim na zadaný e-mail kupujúceho.

 7. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho e-mail zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzatvorená potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na e-mail uvedený v týchto obchodných podmienkach. V opačnom prípade zmluvný vzťah z objednávky medzi predávajúcim a kupujúcim nevznikne.

 8. Všetky objednávky prijaté predávajúcim potvrdzujúcim e-mailom sú pre obe strany záväzné.

 9. Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo k zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a podobne, alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu. O takomto postupe bude kupujúci bezodkladne informovaný.

 10. Ďalej si predávajúci vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ dôjde k neoprávnenému použitiu zľavového alebo obdobného poukazu v rozpore s jeho vopred stanovenými podmienkami.

 11. Objednávku je možné zo strany kupujúceho pred expedíciou tovaru (o expedícii tovaru je kupujúci informovaný e-mailom/ sms) kedykoľvek stornovať – odstúpiť od objednávky bez uvedenia dôvodu, zaslaním e-mailu na: info@evomed.sk.

 12. V prípade, ak kupujúci zaplatil za tovar pred stornovaním objednávky, prevádzkovateľ vráti plnú sumu objednávky na účet, z ktorého bola poukázaná, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od stornovania objednávky. V prípade storna objednávky zo strany kupujúceho – podnikateľa je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny všetky poplatky, ktoré mu v súvislosti s vrátením kúpnej ceny vzniknú (najmä bankové poplatky a pod.).

 13. Odstúpenie od objednávky po expedícii tovaru zo strany predávajúceho je možné len v súlade s článkom V. týchto obchodných podmienok.

 14. V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho e-mail zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na e-mail predávajúceho uvedený v týchto obchodných podmienkach. V opačnom prípade zmluvný vzťah z objednávky medzi predávajúcim a kupujúcim nevznikne. Príklady, kedy môže dôjsť k chybne zverejnenej cene sú najmä nasledujúce: cena tovaru je na prvý pohľad nesprávna (napr. nezohľadňuje nákupnú cenu); u ceny tovaru chýba alebo je navyše jedna či viac číslic; zľava na tovar presahuje viac ako 50% bez toho, aby tovar bol súčasťou zvláštnej marketingovej kampane, či výpredajovej akcie označenej špeciálnym symbolom a pod.

 15. Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou tovaru mu nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

 16. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory a pod.) znáša kupujúci sám.

 

V. Odstúpenie od zmluvy

 

Kupujúci – podnikateľ môže odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade a spôsobom upraveným v Občianskom zákonníku (z. č. 40/1964 Zb.) a Obchodnom zákonníku (z. č. 513/1991 Zb.).
Kupujúci - spotrebiteľ má v súlade s ustanovením 7 z. č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 kalendárnych dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy v prípade zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, uplynie po 14 dňoch odo dňa, kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme tovar (čl. II./ 7. obchodných podmienok).
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy predávajúceho jednoznačným vyhlásením, a to doporučenou listovou zásielkou na adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach alebo e-mailom - na e-mailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Na tento účel môže kupujúci použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je uverejnený na konci týchto obchodných podmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. V prípade zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, lehota sa považuje za zachovanú, ak kupujúci tovar odošle späť pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.
Kupujúci berie na vedomie, že nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípadoch uvedených v ustanovení § 7 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
Po odstúpení od zmluvy prevádzkovateľ vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý prevádzkovateľ ponúka. Platby budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri jeho platbe, ak kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
V prípade, že kupujúci využije právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu, znáša všetky priame náklady na vrátenie tovaru. Pri uplatnení tohto práva je kupujúci povinný vrátiť výrobok riadne zabalený, ktorý nejaví známky použitia, opotrebenia a je nepoškodený. Kupujúci však zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený uplatniť u kupujúceho bez zbytočného odkladu po zistení.
Kontaktné údaje prevádzkovateľa pre prípad odstúpenia od zmluvy podľa tohto článku sú nasledovné:
Adresa pre poštový styk: EVONA ELECTRONIC, spol. s r.o., Stará Vajnorská cesta 17, 831 04 Bratislava, Slovensko
E-mail: info@evomed.sk
Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvo e-mail uvedeného v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri jeho platbe, prípadne spôsobom určeným kupujúcim.
 

VI. Alternatívne riešenie sporov

 

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ, má právo obrátiť sa na prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu, odstúpenie od zmluvy alebo ak sa domnieva, že prevádzkovateľ porušil jeho práva. Ak na žiadosť spotrebiteľa odpovie prevádzkovateľ zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“) v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (ďalej len „zákon č. 391/2015 Z. z.“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi prevádzkovateľom a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z. z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 zákona č. 391/2015 Z. z., a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona (dostupné aj na: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov/formular-pre-podanie-navrhu-na-zacatie-ars.soi). Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.

Úplný zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR: http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1.

Podrobné informácie o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov vrátane kontaktov a príslušných formulárov sú uvedené na stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

 

VII. Reklamačný poriadok

 

Ako doklad o záruke vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúru) so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky.
Prevádzkovateľ zodpovedá za vady tovaru, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo prevádzkovateľ. Kupujúci je povinný nárok zo zodpovednosti za vady tovaru (ďalej len "reklamácie") bezodkladne uplatniť u prevádzkovateľa podľa platného reklamačného poriadku.
Kupujúci odoslaním objednávky prevádzkovateľovi potvrdzuje, že bol prostredníctvom týchto obchodných podmienok oboznámený, kde možno reklamáciu uplatniť.
Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od prevádzkovateľa vo forme elektronického obchodu cez internetový obchod. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady. Zásady a postup pri vybavovaní reklamácií spotrebiteľa vychádzajú z Občianskeho zákonníka (z. č. 40/1964 Zb.) v platnom znení, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov prevádzkovateľa, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.
Záruka začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim od prevádzkovateľa, resp. dodávateľa (čl. II./ 7. obchodných podmienok). Na tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie (alebo dátum minimálnej trvanlivosti), končí sa záručná doba na tieto veci uplynutím tejto lehoty.
Pre kupujúceho – podnikateľa je na tovar v súlade s Obchodným zákonníkom poskytovaná záruka 12 mesiacov.
Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri preberaní tovaru. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou s tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu: info@evomed.sk, a spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom alebo poštou predávajúcemu. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.
Kupujúci je povinný dodržiavať návod na použitie, ktorý mu bol spolu s tovarom dodaný.
Práva zo zodpovednosti za vady veci, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
Ak tovar vykazuje vady, má kupujúci právo uplatniť reklamáciu u prevádzkovateľa, a to telefonicky/ sms, písomne poštou alebo e-mailom na kontaktné údaje uvedené v týchto obchodných podmienkach. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. Kupujúci v reklamácii uvedie svoje identifikačné údaje, číslo dokladu o zaplatení, presne označí druh tovaru a rozsah vád tovaru, ako sa vady tovaru prejavujú, aký nárok zo zodpovednosti vád tovaru si zvolil, prípadne v rámci svojich technických možností je oprávnený pripojiť fotodokumentáciu vady, a reklamáciu doručí prevádzkovateľovi.
Ustanovenia uvedené v predchádzajúcom odseku obchodných podmienok sa neuplatnia u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu alebo ak vadu sám kupujúci spôsobil.
Kupujúci nemôže reklamovať zľavnený tovar z dôvodu, pre ktorý je daný tovar zľavnený.
Ak predávajúci preukáže, že kupujúci pred prevzatím o chybe tovaru vedel alebo ju sám spôsobil, nie je predávajúci povinný nároku kupujúceho vyhovieť.
Deň uplatnenia reklamácie je zároveň začiatkom reklamačného konania.
Kupujúci je oprávnený za účelom zrýchlenia posúdenie reklamácie v rámci svojich technických možností zhotoviť fotodokumentáciu vady a zaslať ju spolu s reklamáciou vady prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ má právo posúdiť vady aj na základe fotodokumentácie.
Prevádzkovateľ je oprávnený požiadať kupujúceho, aby na účely posúdenia vady reklamovaný tovar doručil na adresu určenú prevádzkovateľom. V prípade doručovania tovaru na určené miesto kupujúci doručí tovar tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Náklady na doručenie tovaru znáša v prípadne úspešnej reklamácie prevádzkovateľ.
Prevádzkovateľ vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo forme zvolenej kupujúcim, a to vo forme e-mailu alebo v písomnej forme zaslanej poštou na adresu kupujúceho.
Kupujúci - spotrebiteľ je oprávnený uplatniť si v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka jedno z nasledujúcich práv:
ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť:
právo na bezplatné, včasné a riadne odstránenie vady,
právo na výmenu veci/ súčasti veci (ak tým prevádzkovateľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady),
právo na výmenu vadnej veci za bezvadnú, pričom prevádzkovateľ môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti,
právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť, ak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady:
právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť,
právo na primeranú zľavu z ceny veci.
19.  Na základe rozhodnutia kupujúceho - spotrebiteľa, ktoré zo svojich práv uplatňuje, je prevádzkovateľ povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie. Prevádzkovateľ rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

20. Ak je kupujúcim podnikateľ, predávajúci sa zaväzuje o reklamácii rozhodnúť v lehote 40 dní od uplatnenia reklamácie. O tomto rozhodnutí bude kupujúci podnikateľ informovaný na kontaktný e-mail.

21. Prevádzkovateľ je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

odovzdaním opraveného tovaru kupujúcemu,
výmenou tovaru,
vrátením kúpnej ceny,
vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
22. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania prostredníctvom e-mailu, resp. poštou a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. poštou spolu s tovarom doklad o vybavení reklamácie.

23. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho nasledujúcim spôsobom:

prevádzkovateľ zabezpečí odstránenie vady alebo
prevádzkovateľ vadný tovar vymení.
24. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady alebo sa jedná o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, prevádzkovateľ vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho nasledujúcim spôsobom:

výmenou tovaru za rovnaký tovar alebo
kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny tovaru alebo
výmenou tovaru za iný tovar s rovnakými technickými parametrami v prípade že nie je možné vymeniť tovar za rovnaký tovar, alebo
ak kupujúci od kúpnej zmluvy odstúpi, vybaví prevádzkovateľ reklamáciu za vadný tovar a vráti kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu.
25. Prevádzkovateľ nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný prevádzkovateľom. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný prevádzkovateľom.

26. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené kupujúcim pri uplatnení reklamácie.

27. Kontaktné údaje prevádzkovateľa pre prípad uplatňovania reklamácií, sťažností a podnetov sú nasledovné:

a) Adresa pre poštový styk: EVONA ELECTRONIC, spol. s r.o., Stará Vajnorská cesta 17, 831 04 Bratislava, Slovensko
b) Telefonický kontakt: +421915733279
c) E-mail: info@evomed.sk
28. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby, v opačnom prípade ho súd nemusí priznať.

29. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie, teda doby, kedy bol kupujúci povinný vec prevziať. O vybavení je kupujúci informovaný e-mailom.

Reklamačný formulár na stiahnutie

 

VIII. Orgán dozoru

 

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava, tel. č.: 02/58 27 21 72, 02/58 27  21 04, e-mail: ba@soi.sk.
Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia a zápisu spoločnosti v Obchodnom registri. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
IX. Nájom

1. Nájomná zmluva vzniká na základe žiadosti/ objednávky nájomcu prostredníctvom internetového obchodu prevádzkovateľa www.evomed.sk. Nájomnou zmluvou prenajímateľ prenecháva za odplatu nájomcovi vec, aby ju dočasne (v dojednanej dobe) užíval.

2. Prenajímateľ prenechá nájomcovi vec v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie. Nájomca je oprávnený užívať vec primerane povahe a určeniu veci, spôsobom, na aký je vec určená. O spôsobe použitia prenajímateľ nájomcu náležite poučí.

3. Predmet nájmu a doba nájmu bude medzi zmluvnými stranami dohodnutá v objednávke.

4. Nájomca je povinný uhradiť prenajímateľovi nájomné vo výške podľa cenníka aktuálne platného ku dňu zadania objednávky. Nájomné je splatné ku dňu skončenia nájmu podľa reálne dĺžky trvania nájmu.

5. Pri odovzdaní veci na začiatku nájmu spíšu zmluvné strany Preberací protokol, v ktorom potvrdia dohodu o predmete nájmu, výške nájomného a dobe nájmu, resp. popíšu prípadné poškodenia/ vady veci.

6. Najneskôr pri prevzatí predmetu nájmu je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi depozit vo výške podľa cenníka aktuálne platného ku dňu zadania objednávky. Depozit slúži ako záloha na úhradu nájomného a/ alebo na náhradu škody spôsobenej nájomcom na predmete nájmu, a nemôže byť použitý na žiaden iný účel.

7. Nájom sa skončí uplynutím doby, na ktorú sa dojednal v objednávke. Nájomca je povinný vrátiť prenajatú vec v stave, v akom ju prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. Pri preberaní veci prenajímateľom od nájomcu po uplynutí doby nájmu spíšu zmluvné strany Odovzdávací protokol, v ktorom potvrdia odovzdanie veci prenajímateľovi, resp. popíšu prípadné poškodenia/ vady veci.

8. Najneskôr pri odovzdaní predmetu nájmu je prenajímateľ povinný vyúčtovať s nájomcom prijatý depozit, ako aj nájomné. Podľa dohody zmluvných strán prenajímateľ vráti nájomcovi depozit v plnej výške oproti úhrade nájomného alebo prenajímateľ započíta depozit oproti výške nájomného, pričom zvyšok depozitu bez zbytočného odkladu vráti nájomcovi spôsobom, akým depozit prijal (pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak), alebo nájomcovi vyúčtuje výšku nájomného prevyšujúceho sumu prijatého depozitu.

9. Nájomca môže uhradiť depozit/ nájomné nasledovnými spôsobmi: o v hotovosti k rukám prenajímateľa,o prevodom – nájomca zaplatí nájomné na účet prenajímateľa vopred, číslo účtu je: SK7311000000002945014638,o platba kartou – cez príslušnú platobnú bránu vopred.V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje nájomca podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb. V prípade bezhotovostnej platby vopred je záväzok nájomcu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet prenajímateľa.

10. Nájomca nie je povinný platiť nájomné, pokiaľ pre vady veci, ktoré nespôsobil, nemohol prenajatú vec užívať primerane povahe a určeniu veci.

11. Nájomca nie je oprávnený dať prenajatú vec do podnájmu. V opačnom prípade je prenajímateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy a žiadať náhradu škody.

12. Nájomca je povinný starať sa o to, aby na veci nevznikla škoda. Nájomca nie je oprávnený vykonávať na veci akékoľvek zmeny. V opačnom prípade nie je prenajímateľ zodpovedný za nesprávne fungovanie veci a je oprávnený požadovať náhradu škody vzniknutej na veci. Ak došlo k poškodeniu alebo nadmernému opotrebeniu prenajatej veci v dôsledku jej zneužitia, zodpovedá nájomca aj za škody spôsobené osobami, ktorým umožnil k prenajatej veci prístup, za náhodu však nezodpovedá.

13. Nájomca je povinný oznámiť prenajímateľovi bez zbytočného odkladu potreby opráv, ktoré má vykonať prenajímateľ. Pri porušení tejto povinnosti zodpovedá nájomca za škodu tým spôsobenú a nemá nároky, ktoré by mu inak prislúchali pre nemožnosť alebo obmedzenú možnosť užívať vec pre vady veci, ktoré sa včas prenajímateľovi neoznámili.

14. Preberanie/ odovzdanie predmetu nájmu prebieha v mieste sídla prenajímateľ na adrese: EVONA ELECTRONIC, spol. s r.o., Stará Vajnorská cesta 17, 831 04 Bratislava. Telefonický kontakt: +421915733279, e-mail: info@evomed.sk. Po dohode zmluvných strán prenajímateľ zabezpečí doručenie/ prevzatie predmetu nájmu na/ z adresy určenej nájomcom prostredníctvom Slovenskej pošty alebo prepravnej (kuriérskej) spoločnosti. Voľba spôsobu doručenia veci je na vôli nájomcu. Výšku poštovného/ prepravného určujeme podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty/ prepravnej spoločnosti.

15. Ustanovenia týchto obchodných podmienok o kúpnej zmluve sa primerane vzťahujú aj na právne vzťahy založené nájomnou zmluvou, ak nie je v tom článku uvedené inak. Ide najmä, ale nielen, o články IV., V., VI., VIII. týchto obchodných podmienok.

 

X. Záverečné ustanovenia

 

Všetky dohody medzi prevádzkovateľom a kupujúcim/nájomcom sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou/nájomnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
Prevádzkovateľ nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania sa v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 písm. n) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
Všetky práva k webovým stránkam prevádzkovateľa, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozloženia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, patria prevádzkovateľovi. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu prevádzkovateľa.
Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci/nájomca nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať, či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod, alebo jeho časti, či softwérové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom.
Kúpna/nájomná zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná prevádzkovateľom po dobu najdlhšie 10 rokov od jej uzavretia podľa príslušných právnych predpisov a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám.
Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty. Kupujúci/nájomca doručuje prevádzkovateľovi korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Prevádzkovateľ doručuje kupujúcemu/nájomcovi korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.
Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci/nájomca potvrdzuje, že sa oboznámil so všetkými ustanoveniami týchto obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež s platnou cenou objednaného tovaru uvedenou na internetovej stránke prevádzkovateľa, vrátane dodacích a nájomných podmienok.
Prevádzkovateľ je oprávnený tieto obchodné podmienky zmeniť. Novú verziu obchodných podmienok zverejní na svojej web stránke.
Neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok sú Všeobecné podmienky ochrany osobných údajov, kde sa dozviete podrobnejšie informácie o ochrane Vašich osobných údajov, ktoré nám poskytujete za účelom uskutočnenia objednávky a uzavretia zmluvy cez internetový obchod.
Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.
Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre e-shop www.evomed.sk nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 15.09.2020.

 

 Všeobecné obchodné podmienky platné do 14.9.2020 nájdete TU.

    

Formulár na odstúpenie od zmluvy

 podľa § 7 zákona č. 102/2014 Z. .z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vyplňte a zašlite nám formulár na odstúpenie od zmluvy poštou alebo e-mailom len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy. Tovar nám zašlite spolu s týmto formulárom, najneskôr však do 14 dní od odoslania formuláru. Tovar musí byť nepoužívaný, nepoškodený, kompletný a riadne zabalený. Náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Suma za vrátený tovar Vám bude vrátená hneď po skontrolovaní vráteného tovaru. Zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 

Predávajúci:

Obchodné meno: EVONA ELECTRONIC, spol. s r.o.

Sídlo: Stará Vajnorská cesta 17, 831 04 Bratislava, Slovensko

IČO: 31341357

Zápis v obchodnom registri: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 4260/B

Telefonický kontakt: +421915733279, E-mail: info@evomed.sk

Poštová adresa pre vrátenie tovaru: Stará Vajnorská cesta 17, 831 04 Bratislava, Slovensko

 

Spotrebiteľ:

Meno+priezvisko: ……...............................................................................………………………………….

 

Adresa: …………………………………..............................................................................................…….

 

Telefonický kontakt/ E-mail: .....................................................................................................................

 

Týmto oznamujem, že odstupujem od:

 

Kúpnej zmluvy na tento Tovar: ..........................................................……………………………………….

 

Dátum objednania/ prevzatia*: ...........................................................……………………………………….

 

Číslo faktúry: ............................................................................................................................................

 

Cena: .......................................................................................................................................................

 

Číslo účtu pre vrátenie kúpnej ceny: IBAN: ..............................................................................................

 

/ Iný požadovaný spôsob vrátenia kúpnej ceny*: ......................................................................................

 

 

Podpis spotrebiteľa: ...........................................................................……………………………………….

(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

 

Dátum: ..........................................................................…………………………………….....................….

 

* Nehodiace sa prečiarknite

Späť do obchodu