Formulár na odstúpenie od zmluvy

podľa § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vyplňte a zašlite nám tento formulár poštou alebo e-mailom len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy, najneskôr v lehote 14 kalendárnych dní, odkedy ste tovar prevzali. Tovar nám zašlite spolu s týmto formulárom, najneskôr však do 14 kalendárnych dní od odoslania formuláru. Tovar musí byť nepoužívaný, nepoškodený, kompletný a riadne zabalený. Náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Suma za vrátený tovar Vám bude vrátená hneď po skontrolovaní vráteného tovaru, najneskôr do 14 kalendárnych dní. Zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Predávajúci:

Obchodné meno: EVONA ELECTRONIC, spol. s r.o.
Sídlo: Stará Vajnorská cesta 17, 831 04 Bratislava, Slovensko
IČO: 31341357
Zápis v obchodnom registri: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 4260/B Telefonický kontakt: +421915733279, E-mail: info@evomed.sk Poštová adresa pre vrátenie tovaru: Stará Vajnorská cesta 17, 831 04 Bratislava, Slovensko

Spotrebiteľ:


Meno+priezvisko: ……...............................................................................………………………………….
Adresa: …………………………………..............................................................................................…….
Telefonický kontakt/ E-mail: .....................................................................................................................
Týmto oznamujem, že odstupujem od:
Kúpnej zmluvy na tento Tovar: ..........................................................……………………………………….
Dátum objednania/ prevzatia*: ...........................................................……………………………………….
Číslo faktúry: ............................................................................................................................................
Cena: .......................................................................................................................................................
Číslo účtu pre vrátenie kúpnej ceny: IBAN: ..............................................................................................
/ Iný požadovaný spôsob vrátenia kúpnej ceny*: ......................................................................................
Podpis spotrebiteľa: ...........................................................................……………………………………….
(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)
Dátum: ..........................................................................…………………………………….....................….
* Nehodiace sa prečiarknite

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY


1. Právo na odstúpenie od zmluvy


Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní od prevzatia tovaru.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezmete tovar.
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese: EVONA ELECTRONIC, spol. s r.o., Stará Vajnorská cesta 17, 831 04 Bratislava, SR, e-mail: info@evomed.sk. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je dostupný na stiahnutie na našej internetovej stránke www.evomed.sk.
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie 14-dňová lehota na odstúpenie od zmluvy.
Tovar ste nám povinný vrátiť najneskôr do 14 kalendárnych dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy


Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
Tovar nám zašlite späť alebo ho prineste na našu adresu Stará Vajnorská cesta 17, 831 04 Bratislava najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.
Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Späť do obchodu