Testy účinnosti ozónového generátora

Štúdia účinnosti sterilizácie vzduchu generátormi ozónu vyrobenými spoločnosťou EVONA ELECTRONIC, spol. s r.o.

Výskum o testovaní účinnosti sterilizácie vzduchu generátormi ozónu sa konal na Katedre mikrobioógie,  FAKULTY BIOTECHNOLÓGIE A POTRAVINÁRSTA – SPU v Nitre.

 

 1. Typy testovaných ozónových generátorov: EVOMED ABB15A a EVOMED BBB80D
 2. Dátum testovania: 02.09.2020 (EVOMED ABB15A) a 04.09.2020 (EVOMED BBB80D)
 3. Miestnosť testovania: Chemické laboratórium č. 54 – Katedra mikrobiológie SPU v Nitre, Z – pavilón, 3. posch.
 4. Objem testovanej miestnosti: cca 100 m3
 5. Generovanie ozónu: 1 hodina EVOMED ABB15A a 20 min EVOMED BBB80D s dosiahnutými hodnotami ozónu podľa tab. 1
 6. Čas pôsobenia vygenerovaného ozónu v miestnosti: EVOMED ABB15A 2h a  EVOMED BBB80D 1,5h.
 7. Spôsob testovania prítomných mikroorganizmov: spádom 1 hodinu vo výške 1,5 m nad podlahou pred a po generovaní ozónu, v dvoch opakovaniach
 8. Testované mikroorganizmy:
 • Celkový počet baktérií (CPB) na Mäso-peptónovom agare (MPA), kultivačný čas 48 hod. a teplota 30 °C.
 • Mikroskopické vláknité huby a kvasinky (MVHaK) na Sabouraudovom agare (SA), kultivačný čas 5 dní a teplota 25 °C.

 

Tabuľka 1: Stanovené hodnoty ozónu v testovanej  miestnosti

 

Testovanie účinnosti ozónového generátora na elimináciu baktérií

Tabuľka 2: Počet vyrastený baktérií (CPB)  v KTJ (Kolónie tvoriace jednotky) v Petriho miskách

vľavo - misky boli bližšie ku generátoru, vľavo – misky boli bližšie k dverám

 

EVOMED ABB15A

Obr. 1 Vyrastené kolónie baktérií (CPB) na MPA (EVOMED ABB15A)

Účinnosť ozónového generátora na vyrastené kolónie (CPB)  na MPA (živné agarizované médium mäsopeptónový agar)

   

 

EVOMED BBB80D

  

Obr. 2 Vyrastené kolónie baktérií (CPB)  na MPA (EVOMED BBB80D)

Testovanie účinnosti ozónového generátora na elimináciu húb a kvasiniek

 

Tabuľka 3: Počet vyrastený húb a kvasiniek (MVHaK) v KTJ (Kolónie tvoriace jednotky) v Petriho miskách

vľavo - misky boli bližšie ku generátoru, vľavo – misky boli bližšie k dverám

 

Obr.3 Vyrastené kolónie húb a kvasiniek (MVHaK) na SA (EVOMED ABB15A)

 

Obr.4 Vyrastené kolónie húb a kvasiniek (MVHaK) na SA (EVOMED BBB80D), vľavo pred ozonizáciou

a vpravo po ozonizácii

Výsledky  testovania

 1. Na základe hodnotenia účinnosti ozónového generátora  EVOMED ABB15A  voči baktériám, mikroskopickým vláknitým hubám a kvasinkám v ovzduší, bola za deklarovaných podmienok testovania (Príloha č. 1) potvrdená účinnosť sterilizácie vzduchu  v prípade baktérií v priemere 91,65 % a v prípade mikroskopických húb a kvasiniek   72,16  %.
 2. Na základe hodnotenia účinnosti ozónového generátora  EVOMED BBB80D  voči baktériám, mikroskopickým vláknitým hubám a kvasinkám v ovzduší, bola za deklarovaných podmienok testovania (Príloha č. 1) potvrdená účinnosť sterilizácie vzduchu  v prípade baktérií v priemere 95,85 % a v prípade mikroskopických húb a kvasiniek   97,65  %.
Späť do obchodu